- Ülkenin kadastrosunu yapmak,değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak,bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek,
 
- Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı,1/500 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,kontrol etmek,denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek,
 
- Mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturmak,verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanmasını sağlamak,coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak,
 
-16/06/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.
 
        İlçemizin tamamının kadastro çalışmalrının tamamlanmış olması nedeniyle;talebe bağlı yapılan işlemlerde (plan örneği(çap),yer gösterme,aplikasyon,irtifak hakkı,birleştirme ve cins tashihi gibi) değişiklik iş ve işlemler yapılmaktadır.
 
        Tescile konu olan harita ve planların (yola Terk,İfraz,Kamulaştırma Haritaları,Parselasyon Planları vb.)kontrolluk işlemleri ile resmi kurum ve kuruluşların harita ile ilgili istemleri karşılanmaktadır.
 
Tel:0 266 312 49 78
Serkan KARGACIOĞLU
Kadastro Mühendisi