AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
                                                                                        HİZMET STANDARTLARI
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ)
3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi
Dilekçe
Kira Kontratı – Tapu Belgesi
 
15 Gün
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince;görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından, (dışarıdan atanan yönetici,Apartman Görevlisi,bekçi) tahliye işlemi
Dilekçe ekine aşağıda belgenir eklenir:
1-Başvuruda bulunan yönetici ise yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği,
2-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
3-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
4-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığında veya güvence altına alındığında dair belge örneği
 
 
 
 
15 Gün
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi-Sözleşme vb.
 
En Geç
6 Ay
Ticari Amaçla İnternet-Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1-Dilekçe
2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı yada  Belediyeden onaylı bir örneği,
3-Vergi Levhası,
4-Ruhsat sahibinin/sorumlu müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5-Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6-TİB onaylı filtre programı,
7-Esnaf Odasına kayıt belgesi
 
 
 
Yasal Süresi İçinde
“Apostille” tasdik şerhi
İdari nitelikte belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bunan resmi ve özel okullar,Üniversiteler,Çankaya Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerin imza tasdiki işlemi
Aynı Gün
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
Dilekçe
1 Ay
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
1-Form (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge,çalışıyor ise bordro
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)
 
 
En Geç 15 Gün
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanun gereğince (Muhtaçlık Kararı)
1-Matbu Dilekçe,
2-Mal bildirimi formu (2 Adet)
3-Nüfus cüzdanının fotokopisi
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge,çalışıyor ise bordro
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)
 
 
En Geç 15 Gün
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununu,
1-Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyelerinin Nüfus Cüzdanı Örneği,
2-Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyelerinin Adli Sicil Kaydı,
3-Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyelerinin fotoğraflı ikametgah ilmühaberleri,
4-Düzenleme Kurulunun Mülki  Amirliğe yazılı ayrı ayrı Medeni haklarını kullanmaya ehil olduklarına dair şahsi beyan belgesi,
5-Yabancı uyruklular için İçişleri bakanlığından alınan izin belgesi,
6-Açık Hava Toplantıları ile Gösteri Yürüyüşlerinin yapılacağı yerin Kanunun 6.maddesi ve aynı Kanunun uygulanmasına dair çıkartılan yönetmeliğin 3.maddesi gereğince Valilik ve Kaymakamlıklarca önceden belirlenen ve ilan olunan alanlardan olması,
7-Tüzel kişiliklerce düzenlenecek olan toplantılarda yönetim kurulu kararı dilekçesi,
8-Mahallin en büyük Mülki  Amirine en az (48 ) saat önceden yazılı bildirimde bulunma
 
 
 
 
 
Evrakların tamamlandığı takdirde aynı gün içerisinde
 
Başvuru esnasında  yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri  : Yazı İşleri Müdürlüğü                                                        İkinci Müracaat Yeri: Kaymakam
İsim                         : Elif KIVANÇ                                                                         İsim                    :  Gökhan GÖRGÜLÜARSLAN     
Unvan                     :  Yazı İşleri Müdürü                                                                Unvan                : Kaymakam
 Adres                     : Sakarya Mah. Gümrük Cad. No:44                                       Adres                  : Sakarya Mah. Gümrük Cad. No:44
 Tel                          : 0 266 312 10 40                                                                     Tel                       :0 266 312 82 92
Fax                         :0 266 312 88 87                                                                       Fax                     :0 266 312 88 87   
 E-posta                 :  ayvalik-kaymakamligi@hotmail.com                                   E-posta               :ayvalik-kaymakamligi @hotmail.com